Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) - Kewangan

Kewangan

LATAR BELAKANG

Jabatan Kewangan berperanan memantapkan dan mengukuhkan kedudukan FELDA khususnya terhadap pentadbiran dan pengurusan kewangan. Jabatan Kewangan memberikan perkhidmatan kewangan (system delivery) kepada pihak-pihak berkepentingan (stakeholder) di Ibu Pejabat, Wilayah, Rancangan dan juga kepada warga peneroka. Kami di Jabatan Kewangan berusaha untuk memastikan pengurusan kewangan FELDA dilaksanakan dengan cekap dan mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan (legality) dan bertanggungjawab ke atas semua rekod dan laporan kewangan yang disediakan (accountability). Dalam memastikan pengurusan yang efektif dan mapan, Jabatan Kewangan FELDA dibahagikan kepada lapan (8) bahagian utama iaitu:
 
a. Bahagian Perbendaharaan
b. Bahagian Belanjawan, Sistem dan Pelaporan
c. Bahagian Kawalan Kredit
d. Bahagian Penerimaan dan Hasil
e. Bahagian Akaun dan Analisa
f. Bahagian Paysheet Peneroka
g. Bahagian Akaun Pembangunan Rancangan
h. Bahagian Pelaburan

OBJEKTIF

1. Memastikan pengurusan kewangan dan aset dilaksanakan dengan cekap, telus dan berkesan selaras dengan peraturan dan prosedur yang
telah ditetapkan melalui penguatkuasaan, kawalan, siasatan dan pemantauan di peringkat Jabatan, Wilayah dan Rancangan.
 
2. Merancang, mengurus serta mengawal perbelanjaan tahunan berdasarkan kemampuan serta agihan yang telah diluluskan oleh organisasi.
 
3. Memastikan kawalan dan pengurusan risiko yang berkesan.
 
4. Memastikan organisasi mempunyai kedudukan tunai yang stabil dan mantap melalui pelaksanaan perancangan dan pengurusan wang yang cekap dan berhemah.
 
5. Meningkatkan kualiti perkhidmatan serta kompetensi petugas agar sistem penyampaian maklumat kepada pihak ketiga menjadi lebihmantap.

FUNGSI DAN PERANAN

Bil. Ibu Pejabat Wilayah Rancangan
1 Bahagian Perbendaharaan
a) Hantaran Wang Projek
 1. Menerima permohonan wang.
 2. Semak dan kelulusan hantaran wang.
 3. Kelulusan penggunaan wang harian.
 4. Posting dan hantaran TT ke bank mengikut kelulusan.
 1. Permohonan wang ke ibu pejabat.
 2. Penerimaan wang dari ibu pejabat.
 3. Posting dan Bayaran.
 4. Rakam transaksi dalam KAW.
 5. Pantau permohonan dari projek Rancangan.
 1. Semakan hasil sebenar PH.
 2. Permohonan wang ke ibu pejabat.
 3. Rakam transaksi dalam KAW.
 4. Posting dan bayaran.
b) Pengurusan Akaun Projek
 1. Pemantauan pelarasan akaun projek.
 2. Batal dokumen dan cek.
 3. Posting wang tidak dituntut.
 4. Jana buku cek baru projek.
 5. Urusan audit.
 1. Rakam KAW, K1008 dan K1008A.
 2. Penyelarasan dan posting GL bank dan tunai Wilayah dan projek.
 3. Permohonan cek batal tempoh projek ke ibu pejabat.
 1. Rakam KAW, K1008 dan K1008A.
 2. Penyelarasan akaun bank dan tunai rancangan.
c) Insurans Aset
 1. Menguruskan pembaharuan insurans aset FELDA.
 2. Mengisi borang tuntutan insurans aset.
 3. Menguruskan urusan tuntutan insurans aset.
 1. Melaporkan bencana atau kerosakan aset FELDA ke ibu pejabat.
 2. Menyediakan dokumen dan maklumat yang dikehendaki oleh ibu pejabat berkaitan tuntutan insurans.
 1. Melaporkan bencana atau kerosakan aset FELDA ke Wilayah.
 2. Menyediakan dokumen berkaitan tuntutan insurans.
2 Bahagian Belanjawan & Pelaporan
 1. Menguruskan urusan berkaitan bajet FELDA.
 2. Mengemas kini maklumat SKB berkaitan Jabatan Kewangan, mengatur dan mengendalikan kursus berkaitan kewangan.
 1. Memastikan bajet mencukupi untuk digunakan di peringkat Wilayah dan Rancangan.
 2. Mengenal pasti dan menyediakan latihan bagi petugas berkaitan kewangan.
 1. Memastikan bajet mencukupi untuk digunakan di pejabat Rancangan.
3 Bahagian Kawalan Kredit
 1. Menguruskan pinjaman peneroka, pinjaman kakitangan dan urusan bayaran balik pinjaman.
 1. Sokongan permohonan pinjaman daripada Pengurus Rancangan oleh RGM
 2. Menguruskan kontrak untuk Pinjaman Pembesaran Rumah Dan SIUF .
 3. Memantau kutipan bayaran balik semua pinjaman.
 1. Menerima permohonan pinjaman daripada peneroka dan tanggungan, serta petugas.
 2. Buat semakan seperti kelayakan, patuhi syarat yang ditetapkan, projek usahawan yang berdaya maju serta status peneroka bersama/tidak bersama FELDA dan Pengurus rancangan menyokong permohonan pinjaman.
 3. Pengurus juga bertanggungjawab memastikan kutipan bayaran balik pinjaman dibuat.
 4. Memantau kemajuan bayaran dan sedia laporan setiap bulan.
4 Bahagian Penerimaan dan Hasil
 1. Memantau dan menyelaraskan semua duit masuk yang dikreditkan ke akaun FELDA sama ada yang berbentuk hasil atau bukan hasil.
 2. Membuat posting urus niaga sebenar penerimaan seperti sewaan, bayaran pampasan, bayaran semula pinjaman FELDA, insurans, SAWARI dan sebagainya.
 3. Menyediakan invois atau nota debit sebelum 5hb setiap bulan bagi semua kutipan hasil FELDA seperti hasil ladang dan sewaan harta benda/aset FELDA.
 4. Membuat susulan dari semasa ke semasa bagi kutipan sewa yang tidak dibayar termasuk tunggakan bayaran.
 5. Memantau perbelanjaan supaya perbelanjaan terkawal dan hasil dapat ditingkatkan.
 1. Membekalkan maklumat penerimaan wang ke Ibu Pejabat.
 2. Posting urus niaga tertentu dan semakan penerimaan wang daripada Rancangan dan Wilayah.
 3. Membuat susulan kutipan sewa di peringkat Wilayah.
 1. Membekalkan maklumat penerimaan wang kepada Wilayah/Ibu Pejabat.
 2. Posting urus niaga tertentu dan semakan penerimaan wang daripada Rancangan.
 3. Membuat susulan kutipan sewa di peringkat Rancangan.
5 Bahagian Akaun dan Analisa
 1. Memastikan pelaksanaan sistem kewangan organisasi mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) bagi tujuan penyediaan Penyata Kewangan Tahunan FELDA.
 2. Mengemaskini rekod aset FELDA bagi semua penghapusan dan pindahan.
 3. Memastikan rekod stok sentiasa dikemaskini. Semakan dan pelarasan Rekod Stok. Melakukan posting pindahan stok antara projek dan FELDA Technoplant Sdn Bhd.
 4. Semakan dan pelarasan Kutipan Baja.
 5. Memastikan FELDA membuat pemfailan GST bulanan ke Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) dan ansuran cukai bulanan ke Lembaga Hasil Dalam Negeri.
 1. Mematuhi dan melaksanakan peraturan kewangan dengan merekodkan transaksi dengan tepat.
 2. Mengawal perolehan dan penghapusan aset bagi rancangan dan Wilayah.
 3. Memantau pergerakan stok dan membantu dalam menyelesaikan masalah posting berkaitan stok.
 4. Memantau kutipan hutang semasa dan tunggakan baja.
 5. Memantau posting GST yang dibuat oleh pihak rancangan dan memastikan setiap posting yang dibuat mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh JKDM.
 1. Melaksanakan operasi berdasarkan peraturan kewangan dengan merekodkan transaksi dengan tepat.
 2. Memastikan rekod aset dan fizikal sama.
 3. Melakukan posting penerimaan dan pengeluaran baja kepada peneroka.
 4. Melakukan kutipan dan posting ke atas pengeluaran baja yang telah diambil oleh peneroka.
 5. Memastikan semua posting GST yang dibuat mengikut kategori Tax Code yang betul.
6 Bahagian Paysheet Peneroka
 1. Menyediakan penyata pendapatan peneroka
 1. Memastikan Jabatan Hal Ehwal Tanam Semula memberi maklum balas berkaitan permohonan pertukaran status paysheet peneroka.
 2. Memantau rekod pengesahan hasil yang dihantar ke ibu pejabat.
 3. Memastikan setiap rancangan mengguna pakai sistem H2H dengan menyediakan kemudahan yang diperlukan.
 1. Permohonan pertukaran status paysheet peneroka perlu dikemukakan ke Jabatan Hal Ehwal Tanam semula selewat-lewatnya sebulan sebelum tarikh sebenar.
 2. Maklumat induk peneroka perlu dipastikan betul dan tepat untuk mengelakkan sebarang kecelaruan pada sistem.
 3. Memastikan semakan hasil, pendahuluan tunai, potongan dibuat sebelum 3hb setiap bulan.
 4. Mengemas kini no akaun bank persendirian setiap peneroka untuk melancarkan proses perlaksanaan sistem H2H.
7 Bahagian Akaun Pembangunan Rancangan.
 1. Menguruskan kunci kira-kira hutang tanam semula peneroka.
 1. Membantu rancangan dalam penyediaan kursus / latihan dan servisteknikal yang mencukupi bagi pelaksanaan FLRS di rancangan.
 2. Memantau secara dekat semua rancangan tanam semula diurus FELDA supaya melaksanakan FLRS pada setiap bulan.
 3. Membantu rancangan mengenalpasti dan menyelesaikan sebarang isu dalam pelaksanaan FLRS.
 4. Memantau pengedaran penyata interim pada setiap suku tahunan kepada semua peneroka terlibat (Peneroka tanam semula diurus FELDA dan projek serah daripada FTPSB).
 5. Memantau pengedaran penyata interim oleh FTPSB pada setiap suku tahunan kepada semua peneroka terlibat (Peneroka tanam semula diurus FTPSB).
 6. Menyediakan laporan lengkap status pengedaran penyata interim dan dihantar ke Jabatan Kewangan Ibu Pejabat FELDA.
 7. Melibatkan diri dalam semua pembentangan akaun oleh FTPSB (Sekiranya perlu).
 8. Membantu rancangan dalam pembentangan akaun atau sebarang pertanyaan daripada rancangan berkaitan penyata.
 9. Memantau rekod – rekod dan dokumen kewangan di rancangan supaya diselenggara dan disimpan dengan baik dan teratur.
 1. Menyediakan dan memfail dengan teratur rekod dan dokumen kewangan berkaitan semua kos tanam semula peneroka seperti dokumen SPK dan rekod hasil yang mengandungi pecahan mengikut peringkat dan blok.
 2. Membuat larian (Run) FLRS setiap bulan dan pastikan semua perbelanjaan bulan tersebut tepat dan betul.
 3. Membuat edaran penyata interim kepada semua peneroka terlibat secara suku tahunan. laporan rumusan edaran penyata tersebut hendaklah disediakan dan dihantar kepada Akauntan Wilayah dengan menggunakan format yang telah diberi.
 4. Isu – isu yang timbul semasa membuat larian FLRS hendaklah di bincangkan dengan Akauntan Wilayah untuk proses penyelesaian.
 5. Memantau isu – isu yang timbul apabila penyata interim diedarkan kepada peneroka dan memaklumkan ke pengetahuan Akauntan Wilayah untuk laporan tindakan.
 6. Memastikan semua charging / posting kos ke akaun terlibat adalah betul dan tepat.
8 Bahagian Pelaburan
 1. Menguruskan portfolio pelaburan FELDA ( Saham Siarharga dan Saham Tidak Siarharga).
 2. Mengenalpasti peluang-peluang pelaburan dalam pelbagai instrumen kewangan seperti saham amanah, bon, produk berstruktur dan mana-mana projek baru yang memberi keuntungan yang munasabah kepada FELDA.
 3. Menjana pendapatan melalui pelaburan di pasaran wang.
 4. Menguruskan kewangan korporat sama ada daripada aspek pembiayaan atau keperluan modal kerja organisasi.
- -

TOP